22. října 2010

Domovní řád

Domovní řád


Obsah:

Čl. 1   Úvodní ustanovení
Čl. 2   Základní pojmy
Čl. 3   Práva a povinnosti z nájmu bytu
Čl. 4   Držení domácích zvířat
Čl. 5   Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu
Čl. 6   Prádelny, sušárny, mandlovny
Čl. 7   Instalace doplňků a zařízení
Čl. 8   Zajištění pořádku a čistoty v domě
Čl. 9   Otevírání a zavírání domu
Čl. 10 Klid v domě
Čl. 11 Závěrečná ustanovení


Čl. 1   Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.
 
Čl. 2   Základní pojmy
1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Jejich nájemce je současně povinen dodržovat příslušná ustanovení uzavřené nájemní smlouvy. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory, zařízení části domu.
3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt a pod).
4) Společnými prostory, částmi a zařízeními domu jsou prostory, části a zařízení domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, půdy, sklepy, sušárny, mandlovny, kočárkárny, kolárny, výtahy, součásti domácích telefonů a zvonků, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.
 
Čl. 3   Práva a povinnosti z nájmu bytu
 
1) Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu.
2) Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu nebo (nebytového prostoru) a k provedení odpočtů, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
3) Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a tento domovní řád. Dále je povinen po předchozím oznámení bytového družstva umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu či nebytového prostoru a provedení odečtu, kontroly případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
4) V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce, oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné k zpřístupnění bytu.
5) Nájemci bytů či nebytových prostor jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 
Čl. 4   Držení domácích zvířat
 
1) Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata, hadi a pod.). Je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě i na pozemku přináležejícímu k obytnému domu. Je povinen odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou chovaným zvířetem v domě i v okolí domu. Musí zabránit případnému přenosu chorob zvířat na ostatní nájemce v domě.
2) K držení více než jednoho domácího zvířete v družstevním bytě je potřebný písemný souhlas bytového družstva (na základě kladného vyjádření výboru samosprávy).
3) Zakazuje se krmení holubů na balkonech a lodžiích.
 
Čl. 5   Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu
 
1) Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování či skladování jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách dovoleno s výjimkou těch, pro které je daný prostor určen (např. kočárky v kočárkárně, kola v kolárně apod.). Ve společných prostorách je zakázáno parkování motocyklů a mopedů.
2) Komunikační prostory (schodiště, chodby apod.) vedoucí k východu z objektu na volné prostranství jsou únikovými cestami v případě požáru, kde nesmí být umístěn žádný materiál, zařízení nebo předměty bránící úniku osob.
3) Nájemcům se zakazuje znemožňovat přístup ke společným zařízením domu jako jsou např. uzávěry, hydranty, komínová dvířka, kanalizační čisticí otvory, měřiče a jiná podobná zařízení. Jsou-li tato zařízení v místnostech přidělených k výhradnímu užívání nájemci bytu (nebytového prostoru) nebo v provozních místnostech, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti zajištěn přístup i za nepřítomnosti nájemce bytu (nebytového prostoru) nebo po ukončení provozu v provozních místnostech.
4) Nájemcům je zakázáno vstupovat na střechy domu.
5) Ve společných prostorách musí být okna uzavřena s výjimkou nezbytného větrání, přitom musí být znemožněn přístup holubů a jiného zvířectva do domu.
6) Ve sklepních kójích je zakázáno ukládat látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné, odstavovat motorová vozidla, kouřit a užívat otevřeného ohně. Nájemce je povinen učinit taková opatření, aby věci skladované ve sklepních kójích nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců nebo nepříjemného zápachu.
7) Nájemci jsou povinni dodržovat veškeré předpisy upravující oblast protipožární ochrany.
8) Bez souhlasu pronajímatele (bytového družstva) je zakázáno v domě zřizovat dílny, skladiště s hořlavým materiálem, herny apod. a provádět stavební úpravy a to ani pokud je provede na svůj náklad. Nájemce bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození které způsobil sám nebo ti, kteří s ním bydlí.
9) Nájemci jsou povinni provést nebo zabezpečit úklidové práce na svůj náklad po prováděných stavebních úpravách, drobných opravách, po běžné údržbě domu, stěhování apod. Nestane-li se tak, zajistí odstranění závad a poškození, bytové družstvo (samospráva) na náklady nájemce, který je způsobil.
10) Domovní světlíky a výtahové šachty musí být udržovány v čistotě. Není dovoleno je přepažovat, ukládat do nich různé předměty, vhazovat do nich odpadky apod. V případě jejich znečištění způsobeného nájemcem je nájemce povinen uhradit náklady na vyčištění.
11) Bezdůvodná a neoprávněná manipulace, zejména s uzávěry studené a teplé užitkové vody, tepla a plynu, s rozvaděči elektrického proudu, s vodoměry na teplou a studenou vodu, s měřícími přístroji na dodávku tepla, je přísně zakázána.
12) Osoba, která důvodně uzavřela domovní uzávěr vody, plynu apod. musí zajistit, aby jeho zavření jakož i jeho opětovné otevření bylo včas oznámeno. Vpuštění plynu do plynovodu může provést jen oprávněná organizace.
 
Čl. 6   Prádelny, sušárny, mandlovny
 
1) Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví výbor domovní samosprávy.
2) U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a ten bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě.
3) U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.
 
Čl. 7   Instalace doplňků a zařízení
 
1) Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu bytového družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.
2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3) Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu bytového družstva, přičemž nepovolené stavby a instalace před účinností tohoto domovního řádu je povinen nájemce odstranit do 30. 9.1997. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a nebo ruší jeho vzhled.
4) Informační a reklamní zařízení (mimo informačních a reklamních zařízení družstva) smějí být umístěna na domě a uvnitř domu jen se souhlasem bytového družstva a v souladu s příslušnou obecní vyhláškou.
 
Čl. 8   Zajištění pořádku a čistoty v domě
 
1)    Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze domovní samosprávy rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou nájemci povinni podílet se na zajišťování pořádku a čistoty v domě, zejména na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, úklidu chodníků, odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem domovní samosprávy. Současně je povinen udržovat čistotu u popelnicových a kontejnerových stání. Ti uživatelé bytu, kteří svůj byt přenechají na základě smlouvy o podnájmu, zodpovídají za provádění úklidu podnájemníkem. Je zakázáno větrání bytu do vnitřních prostor domu. Klepání a čištění koberců, rohožek apod. je možné pouze na místech k tomu určených. Znečištěný prostor musí nájemce po sobě uklidit.
2) Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejných prostranství.
3) Ve všech společných prostorách domu je zakázáno kouřit.
4) Je nepřípustné, aby nájemce výrazně měnil dosavadní barevné odstíny při nátěrech oken, venkovní strany vstupních dveří do bytu, jejich zárubní, stěn lodžií. V případě nedodržení barevných odstínů bude představenstvem vymáhán finanční postih. Odlišné barevné odstíny oken, dveří a lodžií jsou nájemci povinni odstranit do 30.9.1997.
 
Čl. 9   Otevírání a zavírání domu
 
1) Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě, že výbor domovní samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Družstvo je povinno zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří.
2) Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě.
3) Nájemce nesmí přenechat klíče od vchodových domovních dveří jakož i od společných místností cizím osobám.
 
Čl. 10   Klid v domě
 
1) Nájemci jsou povinni užívat byt (nebytový prostor) v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
2) V době od 19,00 do 8.00 hod. jsou nájemci povinni dodržovat klid. V této době je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je hluk (např. hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, provádět údržbářské práce apod.) jakož i činnosti, které by jinak mohly obtěžovat jiné nájemce. Rovněž je povinností nájemce ztlumit rozhlasové a televizní přijímače, gramofony, magnetofony a pod. Hlučnost projevu osob v bytech se musí zejména v nočních hodinách omezit na míru přiměřenou a přístupnou.
3) Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor a osoby se v nich zdržující.
4) Hudební nástroje, rozhlasové a televizní přijímače a všechna ostatní zařízení vydávající hluk se smějí používat v bytech a nebytových prostorách jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.
 
Čl. 11   Závěrečná ustanovení
 
1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
2) V domech spravovaných bytovým družstvem, pokud smlouva nestanoví jinak, se ustanovení domovního řádu vztahují v plném rozsahu na nájemníky, vlastníky i podnájemníky, na osoby s nimi v bytě žijící i na jejich návštěvníky a hosty.
3) Porušování soužití v domě bude řešeno obecním úřadem v přestupkovém řízení.
4) Není-li v tomto domovním řádu stanoveno jinak, řídí se upravené vztahy příslušnými obecně závaznými právními předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce a dále platnými stanovami bytového družstva. Domovní řád byl schválen shromážděním delegátů dne 5. června 1997 a téhož dne nabyl účinnosti.
za představenstvo družstva:
 
                              Ladislav Jeník v.r.             František Tomšíček v.r.
                              předseda družstva             člen představenstva
 
Administrátor Vladimír Říha