2. listopadu 2010

Jednací řád


Obsah:

Část I.    Úvodní ustanovení
Část II.   Ustavení orgánů družstva
Část III.  Shromáždění delegátů družstva
Část IV.  Představenstvo
Část V.   Kontrolní komise
Část VI.  Samosprávy
Část VII. Výbor samosprávy
Část VIII.Pomocné orgány
Část IX.  Závěrečné ustanovení
Část I.   Úvodní ustanovení
Čl.1
Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.
Čl.2
1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména počet jejich členů, délka jejich funkčního období, způsob ustanovení, působnost a způsob jejich svolávání a jednání jsou obsažena ve stanovách družstva.
2) Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s právními předpisy a stanovami družstva.
Část II.   Ustavení orgánů družstva
Čl.3
1) Orgány družstva jsou voleny z členů družstva.
2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let.
Čl.4
Způsob ustavení pomocných orgánů družstva je upraven v části VIII tohoto jednacího řádu.
Čl.5
Počet členů orgánů družstva a jejich náhradníků upravují stanovy družstva.
Čl.6
Změny ve složení volených orgánů během funkčního období
1) Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je to však povinen oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na nejbližším zasedání po té, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
2) Na místo odstoupivšího člena nastoupí zvolený náhradník, a to ode dne účinnosti odstoupení a v pořadí jaké stanovily výsledky voleb.
3) Ustanovení odstavce 2) platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí.
Čl.7
Odpovědnost členů volených orgánů
1) Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí záznam.
2) V případě smrti člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny.
Čl.8
Základní pravidla jednání orgánů družstva
1) Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.
2) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejich projednávání se orgán dodatečně usnesl.
3) V orgánech družstva se hlasuje veřejně.
4) Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.
5) Členové orgánů vykonávají své funkce osobně ; práva a povinnosti spojené s výkonem funkce jsou jejich osobními právy a povinnostmi.
6) Orgány družstva zasedají zásadně podle plánu práce, který si schválily a který obsahuje datum jednání a základní body programu jednání.
Čl.9
Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětů, bez ohledu na to, zda byly správně označeny.
Čl.10
1) Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánu. Při rovnosti hlasů není návrh přijat.
2) Způsobilost orgánů k usnášení, jakož i ustavení potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva. Pro posouzení způsobilosti orgánu k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.
 
Čl.11
 
1) Člen orgánu družstva se podílí na jednání tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.
2) Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva s hlasem poradním. může se vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.
3) Vyjádření popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě předseda návrhové komise, konečné znění návrhu usnesení. Hlasuje se nejprve o původním nebo doplněném návrhu a dále pak o přinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
 
Čl.12
 
1) Každý člen orgánu má jeden hlas. Jeden hlas na schůzi samosprávy mají též manželé, jsou-li společnými členy družstva.
2) Na schůzi shromáždění delegátů družstva se při veřejném hlasování hlasuje zpravidla zvednutím pozvánky nebo delegačního lístku.
 
Čl.13
Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva
 
1) Při jednáních o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn.
2) Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu do stanoveného termínu. Podnět člena družstva orgán projedná po jeho doplnění. V případě, že k doplnění členem nedošlo, podnět orgán projedná po marném uplynutí termínu.
3) Má-li při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen přizván k projednávané věci.
 
Čl.14
Rozhodnutí orgánů družstva
 
Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se věcech členů družstva (samosprávy), se zveřejňují způsobem, stanoveným představenstvem družstva.
 
Čl.15
 
1) Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům tak, aby nebylo pochybnosti o oznámení.
2) Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání, musí být vyhotovena písemně a doručena do vlastních rukou. Rozhodnutí, kterým se členům uděluje výstraha, musí být vyhotovena písemně a doručena členu doporučeným dopisem.
3) V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena.
 
Čl.16
 
1) Rozhodnutí, proti kterému se již nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení.
2) Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nemůže být změněno orgánem který je vydal.
 
Čl.17
Změny pravomocných rozhodnutí orgánů družstva
 
1) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí shromáždění delegátů (SD) o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.
2) Soud na návrh člena vysloví neplatnost usnesení SD, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na SD, které usnesení přijalo, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne. kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.
3) Soud na návrh člena nebo jiné oprávněné osoby může do tří měsíců ode dne konání SD navrhnout, aby soud prohlásil usnesení SD o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
4) SD může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předsedy družstva, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky.
 
Čl.18
Zápisy z jednání orgánů družstva
 
1) Průběh schůzí všech orgánů družstva musí být zachycen v zápise, který vždy obsahuje:
a)  datum a místo konání
b)  přijatá usnesení
c)  výsledky hlasování
d)  nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
3) Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo členem orgánu, který schůzi řídil. Zapisovatelem je člen orgánu, může jím být však i pracovník družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil a zapisovatel ; zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají podepsaní funkcionáři za pravost a správnost zápisu.
4) Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny.
 
Část III.   Shromáždění delegátů družstva
 
Čl.19
Svolávání a jednání SD
 
1) Pořad jednání shromáždění delegátů družstva navrhuje představenstvo; navrhovaný pořad musí být uveden na pozvánkách, kterými se SD svolává.
2) Členové představenstva a kontrolní komise se SD účastní ze své funkce. Pokud nebyli současně zvoleni delegáty, mají při jednání pouze hlas poradní.
3) Není-li SD schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní SD tak. aby se konalo do tří týdnů, ode dne, kdy se mělo konat SD původně svolané. Náhradní SD musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášet se, je-li přítomna alespoň 1 delegátů . Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
4) SD se schází ve lhůtách určenými stanovami.
5) SD musí být svoláno, požádá-li o to písemně 1/3 členů družstva, 1/3 delegátů a kontrolní komise.
 
Čl.20
 
1) Jednání nejvyššího orgánu družstva zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, popř. komisi volební.
2) Jednání nejvyššího orgánu družstva řídí předseda nebo pověřený člen představenstva.
 
Čl.21
Mandátová komise
 
1) Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na schůzi SD. Podává zprávu o počtu přítomných podle presenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování. V závěru své zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze způsobilá se usnášet.
2) Komise sleduje, zde je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování, a dbá o správnost hlasování.
 
Čl.22
Návrhová komise
 
1) Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.
2) Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení.
 
Čl.23
Volební komise
 
1) Volební komise předkládá SD návrhy pro volbu členů a náhradníků představenstva a kontrolní komise a delegáta na konferenci rady Svazu českých a moravských bytových družstev.
2) Předseda volební komise na výzvu předsedajícího schůze uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy a seznamuje přítomné s charakteristikami kandidátů.
3) Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla učiněna potřebná organizační opatření k řádnému průběhu volby.
4) Volební komise doplňuje původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna.
 
Čl.24
Postup při volbách členů představenstva
a kontrolní komise
 
1) Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad schůzí nejvyššího orgánu družstva v roce, v němž končí funkční období dosavadních členů orgánu.
2) Doplňovací volba členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období se zařazuje na pořad nejbližší schůze nejvyššího orgánu družstva poté, kdy nastala potřeba doplnit orgán.
3) Pro tajné hlasování je nutno připravit předem potřebné množství kandidátních listin a umístit volební urnu na odděleném místě.
4) Každý delegát má právo vyjádřit své stanovisko k navrženým kandidátům a doporučit změny. Při tajném hlasování mohou členové nejvyššího orgánu předložené kandidátní listiny upravovat, škrtat navrhované kandidáty a doplňovat nové kandidáty na stanovený počet. Při veřejném hlasování se navržených změnách hlasuje napřed.
5) Volby řídí předseda volební komise. Členové volební komise sčítají hlasy odevzdané podle způsobu volby. Způsob sčítání stanoví předseda podle dané situace.
6) Při tajném hlasování odevzdají členové nejvyššího orgánu družstva hlasovací lístky do připravené zapečetěné urny. Po skončení hlasování volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky, srovná s počtem vydaných lístků a s počtem přítomných podle presenční listiny a podle zprávy mandátové komise. Vyřadí neplatné hlasovací lístky, na nichž jsou uvedeni kandidáti nad stanovený počet, a sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé navržené kandidáty. Hlasovací lístek je platný i tehdy, byly-li v něm učiněny škrty, aniž by byl připsán nový kandidát. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů; ke zvolení je však vždy třeba nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu oprávněných hlasovat.
7) Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž vyznačí všechny skutečnosti uvedené v odst. 6), tj. počty vydaných hlasovacích lístků, počet platných a neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Zápis tvoří součást zápisu o průběhu schůze nejvyššího orgánu družstva a podepisují jej všichni členové volební komise.
 
Část IV.   Představenstvo
 
Čl.25
Ustavení představenstva
 
1) Členové představenstva se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedy a popřípadě rozdělí další funkce.
2) Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
3) O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedů a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.
4) Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedů a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.
 
Čl.26
Pořad schůzí představenstva
 
1) Návrh pořadu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.
2) Pořad schůze představenstva probíhá v tomto sledu:
a)  schválení návrhu pořadu jednání schůze,
b)  schválení zápisu z poslední schůze,
c)  kontrola plnění úkolů a usnesení představenstva,
d)  projednání otázek zařazených na pořad schůze.
3) Představenstvo se musí sejít nejpozději do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 
Čl.27
Jednání představenstva
 
1) Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva.
2) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
3) Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.
 
Čl.28
 
1) Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných dokladů.
2) Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů.
3) Návrh usnesení obsahuje znění úkolů, jméno člena představenstva (nebo pracovníka) odpovědného za splnění úkolů a lhůtu ke splnění úkolu.
4) Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval.
5) Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popř. dalším účastníkům jednání předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.
 
Čl.29
 
1) Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu, popř., aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení.
2) K průběhu jednání představenstva, popř. k přijatým usnesením se vyjadřuje přítomný zástupce kontrolní komise. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popřípadě jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva, musí být v zápisu z jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.
 
Čl.30
Předseda představenstva
 
Předseda organizuje a řídí jednání představenstva podle zásad stanovených tímto jednacím řádem a plní úkoly vyplývající ze stanov družstva.
 
Část V.   Kontrolní komise
 
Čl.31
Ustavení kontrolní komise
 
1) Členové kontrolní komise se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
2) Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
3) Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.
4) O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.
 
Čl.32
Pořad schůzí kontrolní komise
 
Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.
 
Čl.33
Jednání kontrolní komise
 
1) Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
2) Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména stížnosti členů družstva, zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.
3) Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména :
a)  program prověrky,
b)  souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob,
c)  návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
4) O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením.
 
Čl.34
 
1) Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva.
2) Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi jedná za kontrolní a podepisuje její usnesení.
3) Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise plném rozsahu jeho pravomoci.
 
Část VI.   Samosprávy
Čl.35
Ustavení samosprávy
1) O zřízení samosprávy a o okruhu působnosti rozhoduje představenstvo.
2) Činnost samosprávy řídí představenstvo.
3) Ustavující členskou schůzi samosprávy svolává na základě usnesení SD představenstvo. Musí na ni pozvat všechny členy, kteří jsou do samosprávy zařazeni. Pozvánky na ustavující členskou schůzi samosprávy se zasílají nejméně osm dní před konáním schůze. Písemnou pozvánku členům samosprávy může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech družstva v okruhu působnosti samosprávy.
4) Na pozvánce musí být uveden pořad jednání ustavující schůze.
5) Ustavující členskou schůzi samosprávy řídí pověřený člen představenstva.
 
Čl.36
Členská schůze samosprávy
 
1) Na členské schůzi samosprávy se scházejí členové družstva zařazení do příslušné samosprávy.
2) Členská schůze samosprávy se může usnášet jen v záležitostech spadajících do okruhu působnosti samosprávy.
3) Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeb, nejméně však jedenkrát do roka. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy; v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.
4) Stejnopis zápisu členské schůze samosprávy předává výbor samosprávy představenstvu do osmi dnů.
 
Čl.37
Práva a povinnosti delegátů a náhradníků
 
1) Zvolený delegát má právo účastnit se aktivně jednání SD, být volen do pomocných orgánů (komisí) SD, vystoupit v diskusi anebo předložit písemně svůj diskusní příspěvek a požadovat zodpovězení předložených dotazů. Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání SD, musí být delegátovi zodpovězen písemně do 14 dnů anebo ve lhůtě stanovené představenstvem. Zvolený delegát je povinen zúčastnit se po celou donu jednání SD družstva a informovat výbor samosprávy o průběhu a usneseních SD, popř., v dohodě s výborem samosprávy, informovat schůzi členskou samosprávy.
2) Nemůže-li se za závažných důvodů delegát účastnit jednání SD, je povinen svou neúčast včas projednat s výborem samosprávy a předat pozvánku na jednání SD a zaslané materiály výboru samosprávy.
3) Za omluveného delegáta zajišťuje účast zvoleného náhradníka výbor samosprávy.
4) Mandátem, opravňujícím na jednání SD, je pozvánka, doručovaná zpravidla delegátům bydlícím prostřednictvím předsedy výboru příslušné samosprávy delegátům samosprávy nebydlících poštou na jejich adresu.
 
Část VII.   Výbor samosprávy
 
Čl.38
 
1) Členy výboru samosprávy volí členské schůze samosprávy z členů družstva, zařazených do příslušné samosprávy.
2) Pokud člen výboru samosprávy odchází mimo okruh působnosti samosprávy, je povinen požádat výbor samosprávy o uvolnění z funkce člena výboru.
3) Bezprostředně po svém zvolení si výbor samosprávy na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
 
Čl.39
Schůze a jednání výboru samosprávy
 
1) Pro svolání a jednání schůzí výboru samosprávy platí obdobně ustanovení Čl.27 a 28 tohoto jednacího řádu.
2) Stejnopis zápisů ze schůzí výboru samosprávy předává výbor samosprávy představenstvu družstva do osmi dnů.
3) Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
4) Předseda výboru samosprávy organizuje a řídí činnost výboru samosprávy a zabezpečuje pravidelný styk mezi představenstvem a výborem samosprávy. Účastní se na pozvání schůzí představenstva.
5) V případě zaneprázdnění nebo nepřítomnosti předsedy výboru samosprávy jej zastupuje místopředseda nebo jiný určený člen výboru samosprávy.
 
Část VIII.   Pomocné orgány
 
Čl.40
 
1) K lepšímu zajištění činnosti vytvářejí orgány, pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který jej ustavil.
2) Působnost pomocných orgánů určuje orgán, který jej zřídil.
3) Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zřídil. Je-li pomocný orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.
4) Pro jednání pomocných orgánů platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu.
5) Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné.
 
Část IX.   Závěrečné ustanovení
 
Čl.41
 
Jednací řád byl přijat schůzí delegátů družstva dne 15.11.2001, kdy nabyl i účinnosti.
 
Administrátor Vladimír Říha