2. listopadu 2010

Volební řádShromáždění delegátů (dále jen SD) Bytového družstva Odolena Voda (dále jen družstvo) na svém jednání konaném dne 15.11.2001 ve smyslu čl. 73 odst. 5 stanov družstva schválilo tento volební řád :
Obsah:
Část I.   Volby představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Odolena Voda
Část II.  Volby předsedů a místopředsedů
Část III. Závěrečná ustanovení
Část I.   Volby představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Odolena Voda
Čl.1
Základní ustanovení
1) SD volí členy orgánů představenstva a kontrolní komise družstva
2) Do představenstva družstva se volí 5 členů a 3 náhradníci
3) Do kontrolní komise se volí 3 členy a 1 náhradník
Čl. 2
Volební právo
Právo volit členy orgánů družstva a jejich náhradníky mají delegáti s hlasem rozhodujícím, kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí a v den konání SD dosáhli zletilosti.
Čl. 3
Volební komise
1) Volební komisi volí SD ze svého středu veřejným hlasováním. Má 3 členy. Návrh přednáší předsedající SD. Volební komise si ze svého středu po svém zvolení zvolí předsedu.
2) Volební komise ve své působnosti
·     předkládá jmenné návrhy na volbu členů orgánů družstva,
·     přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení,
·     zajišťuje řádný průběh voleb,
·     zjišťuje výsledek voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podá o něm SD zprávu,
·     sepisují o průběhu a výsledku voleb zápis.
3) Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
Čl. 4
Návrhy do představenstva a kontrolní komise družstva
1) Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise předkládá SD volební komisi podle návrhů přijatých na schůzích samospráv, představenstva, kontrolní komise družstva nebo podle návrhů delegátů uplatněných na SD, a to zvlášť pro členy kontrolní komise a jejich náhradníky a zvlášť pro volbu členů představenstva a jejich náhradníky.
2) Návrhy kandidátů obsahují větší počet než kolik členů a náhradníků má být zvoleno. U každého kandidáta se uvádí : jméno, příjmení, věk, povolání, délka členství v družstvu.
3) Jmenný návrh předá volební komise všem delegátům v dostatečném časovém předstihu před zahájením voleb.
4) Jednotliví kandidáti na členství v představenstvu a kontrolní komisi a jejich náhradníci budou představeni předsedou volební komise.
Čl. 5
Hlasování
1) Volby do představenstva a kontrolní komise družstva se provádějí veřejným hlasováním, nerozhodne-li SD na návrh delegátů o hlasování tajném.
2) Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně.
Čl. 6
1) Volby řídí volební komise.
2) Po dobu voleb přeruší předsedající SD jednání a určí přiměřenou dobu k provedení voleb.
3) Při veřejných volbách vyjadřuje svou vůli zvednutím volebního lístku, který má jednotnou úpravu a velikost a je označen razítkem družstva.
4) Hlasovací lístky vydávají delegátům členové volební komise a určení sčitatelé po ověření mandátu delegátů a o vydání učiní záznam do seznamu delegátů.
5) Při veřejném hlasování se po seznámení se všemi kandidáty na volbu funkcionářů a jejich náhradníků podle čl. tohoto volebního řádu hlasuje podle abecedy.
6) Pro případ tajných voleb musí být připraveny volební schránky, které před zahájením voleb volební komise uzavře a zapečetí. Delegáti obdrží hlasovací lístky, které mají obdobné náležitosti jak je uvedeno v odstavci tři tohoto článku a úředně označenou obálku.
7) Při tajném hlasování delegát škrtnutím jména kandidáta vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem. V případě, že delegát neodevzdá hlasovací lístek úřadně označené obálce, resp. ji nevhodí do volební urny, má se za to, že se zdržel hlasování.
Čl. 7
Sčítání hlasů
Při zjišťování výsledků voleb se u veřejné volby provede sčítání hlasů podle projevené vůle delegátů a u tajné volby volební komise zjistí z platných hlasovacích lístků počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. V případě pochybnosti o platnosti hlasu rozhodne volební komise na místě.
Čl. 8
Zápis o volbách
1) Po zjištění výsledků voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební komise.
2) V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti:
·     doba počátku a ukončení hlasování,
·     celkový počet delegátů, kterým byly předány hlasovací lístky,
·     počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování,
·     celkový počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům,
·     celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků,
·     celkový počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků,
·     stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před nebo v průběhu hlasování a záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech.
Čl. 9
výsledky voleb a jejich vyhlášení
1) Za člena představenstva či kontrolní komise družstva byl zvolen tan, kdo získal prostou většinou nejvíce hlasů.
2) V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem.
3) Na závěr volebního aktu vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb.
Část II.   Volby předsedů a místopředsedů
Čl. 10
Volba předsedů a místopředsedů
Volba předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise družstva se provádí na oddělených ustavujících schůzích, které se konají bezprostředně po skončení SD.
Čl. 11
1) Ustavující schůzi představenstva družstva zahajuje nejstarší člen představenstva. Jako první bod zahájí volbu předsedy, přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat. Do funkce předsedy představenstva družstva je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
2) Kandidátka na funkci místopředsedy představenstva družstva navrhuje nově zvolený předseda představenstva a o návrhu nechá hlasovat. Do funkce je zvolen ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
3) Volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise probíhá obdobně jak je uvedeno v odst. 1) a 2) tohoto článku.
4) V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem.
Část III.   Závěrečná ustanovení
Čl. 12
Tento volební řád byl schválen SD dne 15.11.2001 a tímto dnem nabývá účinnosti.
 
Administrátor Vladimír Říha