5. ledna 2012

Aktualizace: Převody bytů do vlastnictví
AKTUALIZACE
PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ
(podmínky a požadavky stanovené představenstvem družstva)
 1. Bytové družstvo Odolena Voda, dále jen BDOV na základě přijatého Usnesení nejvyššího orgánu družstva na jarní schůzi delegátů v r. 2008, nebude bránit převodům bytů do vlastnictví ani po roce 2010.
 2. Dokumenty pro převod bytů do vlastnictví zpracovává bytové družstvo v rámci své podnikatelské činnosti. Úloha družstva je jako vlastníka v tomto řízení nezastupitelná. V případě zvýšeného zájmu o převody bytů do vlastnictví BDOV zajistí zadání přípravné dokumentace pro převod bytů u externí firmy.
 3. Převody bytu do vlastnictví družstvo provádí za těchto standardních podmínek:
  1. dům a pozemek je ve vlastnictví družstva a na domě nebo pozemku neváznou žádné pohledávky;
  2. je zpracováno a nejvyšším orgánem družstva schváleno Prohlášení vlastníka, kterým družstvo prohlašuje svůj záměr převádět byty na jednotky a vyčleňuje bytové a nebytové prostory a tento dokument je vložen a zapsán do Katastru nemovitostí a člen má splacenou anuitu;
  3. v případě, kdy člen nemá splacenou anuitu k bytu a Prohlášení vlastníka je zapsáno v KN a člen bude mít zájem převést byt do vlastnictví, musí tento záměr oznámit družstvu nejpozději do 31.3 nebo 30.9.běžného roku. V tomto případě musí zaplatit jednorázově svůj podíl anuity a to nejpozději k 30.4. nebo 31.10. běžného roku na účet družstva;
  4. na základě splacené mimořádné splátky anuity vydá ČSOB bytovému družstvu potvrzení o splacených úvěrech, které bude nedílnou přílohou smluv o převodu bytů do vlastnictví;
  5. na členském podílu k bytu neváznou žádné jiné pohledávky např. mezi bývalými spolučleny v případě rozvodů manželů (člen doloží věrohodný doklad o majetkovém vypořádání mezi bývalými manželi - společnými členy) nebo v případě dědictví (notářské rozhodnutí o dědickém řízení a vypořádání dědiců);
  6. smlouvu o převodu bytu do vlastnictví BDOV zpracuje na základě předložené žádosti člena spolu s požadovanými doklady. Současně uhradí poplatek za úkony spojené se zpracováním smlouvy o převodu bytů do vlastnictví včetně návrhu na vklad do KN a dalších dokumentů a uhradí kolkovné za vklad do KN.
 1. Prohlášení vlastníka je vloženo do katastru nemovitostí pro domy 271-273, 295-296, 297-299, 300-301, 302, 303, 304, 308–310, 311–313 a nově i pro domy 386-7, 388-9 a 390-1, 243-246. Byty v těchto domech je tudíž možno převádět do vlastnictví.V případě bytů v domech Pod Tvrzí 386-7, 388-9 a 390-1 je třeba nejdříve splatit anuitu

Výše poplatků jsou stanoveny nejvyšším orgánem družstva a jsou uvedeny v Sazebníku úkonů, které jsou vyvěšeny na nástěnkách domu a na webových stránkách družstva www.bdov.cz.
V Odoleně Vodě dne 24.1.2011
 
Administrátor Vladimír Říha