16. července 2014

Zápis ze schůze delegátů dne 19.5.2014


Konané ve Velkém sále Klubu Aero, Komenského 305, Odolena Voda


Pořad jednání:

 1. Zahájení jednání
 2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace předsedkyně představenstva
 4. Zpráva mandátní komise
 5. Schválení účetní závěrky roku 2013
 6. Plán oprav na rok 2014
 7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Závěr a ukončení jednání

1. Zahájení jednání

Jednání schůze delegátů zahájila v 19.00 hod předsedkyně představenstva (dále jen ŘS). Přivítala přítomné delegáty a pozvané hosty. Seznámila přítomné s pořadem   jednání a nechala o něm hlasovat. Pořad jednání byl zachován beze změny, tak jak byl jednotlivým delegátům předán na pozvánkách.

Pro přijetí pořadu jednání hlasovali všichni přítomní delegáti bez výhrad. Na základě toho prohlásila ŘS pořad jednání za schválený a přikročila k dalšímu bodu jednání.

2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

ŘS vyzvala k provedení voleb komisí, zapisovatele a ověřovatelů  zápisu a předložila návrh navržený představenstvem BDOV v tomto složení :
 • Mandátní komise :
 • Návrhová komise :

Vzhledem  k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, na změnu nebo doplnění komisí, navrhla ŘS provést hlasování o složení komise en bloc.

Pro schválení komisí v uvedeném rozsahu hlasovali všichni přítomní delegáti. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  hlasování .


Vzhledem k tomu, že jiné návrhy na doplnění nebo změnu nebyly, konstatovala ŘS, že ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni a požádala jednotlivé členy komisí, aby se ujali své práce.

3. Informace předsedkyně představenstva

 • ČLENSTVÍ A PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ
K 31.12.2013 mělo BDOV celkem 247 členů. V minulém roce došlo ke 14-ti převodům členských práv. PD povolilo 19 podnájmů. 

Docházelo k převodům  bytů do vlastnictví.

V rámci součinnosti s exekutory jsme odpovídali na 12 výzev exekutora. Většinou se jednalo o informace o nečlenech družstva. V jednom případě došlo i exekuci členského podílu, který byl následně vydražen při elektronické dražbě.

 • NOVELA OBCHODNÍHO A OBČANSKÉHO ZÁKONA, ZÁKON O KORPORACÍCH
V souvislosti s účinností NOZ a ZoK  jsme vypracovali nové nájemní smlouvy, které budou dodatkem stávajících smluv při převodu členského podílu a nový formulář na převod členského podílu. Dále byly uzavřeny smlouvy o výkonu funkce, vzor schválila schůze delegátů v minulém roce, pro představenstvo a kontrolní komisy. Dle výkladu NOZ není třeba smluv pro delegáty družstev.

 • SČMBD - BDOV
BDOV se řídí metodickými pokyny SČMBD. Středočeská oblast má nyní  99 členských BD a SVJ, celkový počet bytů je 86.659, BDOV se podílí 475 byty.

V minulém roce proběhla 5x porada předsedů BD.


Zúčastnili jsme se 4. Konzultačních dnů na téma :

  • Zákon o službách – JŘ, AP
  • Vznik a činnost SVJ dle NOZ – JŘ, AP
  • Školení ekonomů – JŘ, JK
  • Rejstřík SVJ - AP 

V l.r. připravují např. vzor Prohlášení vlastníka dle NOZ a vzor smlouvy na převod bytu do vlastnictví. Vždy se jedná pouze o vzory, které musíme přizpůsobit našim podmínkám v souladu se zákony. Nás čeká přepracovat Prohlášení vlastníka pro dům 292 – 293. Důvodem je rozšíření bytové jednotky o půdní prostor.

Povinnost schválit nové stanovy dle NOZ a ZoK jsme splnili a stanovy jsem vložil do OR, kde byly zapsány.

Na konci r. 2013 jsme uzavřeli dodatek k pojistné smlouvě, domy máme pojištěné pod Rámcovou smlouvou SČMD a Kooperativou.

 • VZNIK SVJ
Dle NOZ a ZoK jsou nové podmínky pro vznik SVJ. Výklady přesných termínů se liší a zatím není vydané jednotné stanovisko. Dle posledních informací MMR je vznik SVJ po převedení 50% podílů z majetku družstva. Důležitým faktorem je termín vkladu Prohlášení vlastníka do KN.

V l.r. budeme s určitostí zakládat SVJ u domů 271-273, 300-301 kde hranice 50% byla překročena.

V domů ve staré zástavbě, je jiné kritérium vzniku SVJ – 3 vlastníci a budeme tedy zakládat SVJ pro domy kterých se to bude týkat. Záleží na počtu žádostí o převod bytu do vlastnictví. Vzhledem k tomu, že již nejsou žádné vzorové stanovy SVJ, budeme muset jejich změní vypracovat.

 • BDOV – správce SVJ
Jako správce SVJ vzniklých z majetku BDOV musíme ve spolupráci s výbory SVJ, vypracovat nové stanovy, které budou v souladu s platnou legislativou a budou schváleny na schůzích SVJ. Změnu těchto stanov je nutné provést do konce r. 2016. U všech změn stanov musí být notář.
Stejně tak musí být vypracována smlouva o výkonu funkce.

V rámci správy SVJ jsme od r. 2011 vedli jednání s Městem o převedení zastavěných pozemků pod domy v Seifertově ulici do majetku vlastníků bytů. Po několikaletém jednání, kdy nejprve město muselo odkoupit pozemky od původního vlastníka, byly vlastníků předloženy návrhy smluv.

 • METODIKA VYÚČTOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
V souvislostí s účinností Zákona 67/2013 o službách je třeba potvrdit stávající metodiku rozúčtování poskytovaných  služeb. V současné době bylo rozúčtování prováděno dle schválené směrnice BDOV, 22010JR ze dne 18.11.2011, která nahrazovala zrušené  Nařízení vlády.

Rozúčtování poskytovaných služeb

(1) Službami se rozumí ústřední vytápění, dodávka teplé vody, úklid společných prostor v domě,  užívání výtahu, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod kanalizacemi (dále jen „vodné a stočné“), osvětlení společných prostor v domě, kontrola a čištění komínů, odvětrávání bytů společným odtahovým ventilátorem, popřípadě další služby, na nichž se družstvo s nájemcem dohodne. 

(2) Ceny služeb se stanoví podle zvláštních právních předpisů 8). Není-li v těchto předpisech stanovena regulace cen služeb, sjednávají se jejich ceny ve výši odpovídající cenám obvyklým v místě a čase plnění.

(3) Do cen služeb nelze zahrnout tu část nákladů, která je spojena s užíváním nebytových prostor v domě, a dále náklady na revize, opravy a údržbu domu, které jsou zahrnuty do nájemného.

(4) Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování na jednotlivé nájemce zvláštními právními předpisy 8), se rozúčtují : 
   a) kontrolu a čištění komínů podle počtu nájemcem využívaných vyústění kouřovodů do komína a typů používaného vytápění dle pasportů komínů,
   b) odvětrávání bytů společným odtahovým ventilátorem podle podlahové plochy bytů v položce el. energie
   c) vodné a stočné v poměru hodnot naměřených podružnými vodoměry osazenými v bytech,
         A) ostatní služby, , osvětlení společných prostor v domě a užívání výtahu, podle poměru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. 
         B) úklid společných prostor v domě – rovnoměrně na každý byt
         C) teplo a TV dle platné vyhlášky.

4. Zpráva mandátní komise

Viz. Příloha

5. Schválení účetní závěrky 2013

 • ZÁVĚRKA ROKU 2013
Hospodaření družstva za uplynulý rok bylo vyrovnané se ziskem 14.060,55 Kč. S ohledem na typy výnosů a nákladů jsme daňovou povinnost  neměli.

S ohledem na nutnost obnovy SW kanceláře BDOV navrhuji tyto prostředky použít na nákup SW.
  • Čerpání fondu oprav : 

samospráva
Kč/m2
čerpání
Skutečný zůstatek 12/2013
sam 1
20
Běžná údržba
428.603,55
sam 4
25
Běžná údržba
1.065.400,07
sam 9
40
Zateplení
-1.545.862,33  
sam 10
10
Zateplení
-33.284,06
sam 11
41
Běžná údržba, vchodové dveře, sklepy
-1.720.772,29
sam 12
35
Běžná údržba, sklepy
1.749.645,91
sam 13
36
Běžná údržba, vchodové dveře
-1.528.063,22
sam 19Lidická
30
Běžná údržba
663.583,20
sam 22 ČSA
25
Běžná údržba
689.533,80
sam.26 Husova
30
Běžná údržba
630.949,98
sam 23 Ke stadionu
30
Běžná údržba
390.867,10
sam.27 Žižkova
30
Běžná údržba
628.925,98
celkem


1.540.687,17

Sam. 09,11 a 13 – dodavatelský úvěr.

Stav běžných účtů a termínovaného vkladu  k 31.12.2013:  6.524.037,57 Kč

Celková aktiva : 54.842.575,96 Kč

6. Plán oprav na rok 2014

 • Došlo k zateplení štítové střechy domu 300 – 301, cena cca 260.000 Kč.
 • V souladu s usnesením SD z minulého roku byla uzavřena SoD na Zateplení domu 388 -389. Celkový náklad je ve výši cca 4,2 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že nejsou žádné dotační programy, které bychom mohly čerpat, bude část ceny zateplení ve výši 2.300.000 Kč hrazeno dodavatelským úvěrem ve 30-ti splátkách, poslední splátka bude v 03/2017. Po splacení úvěru bude ve FO domu částka cca 960.000 Kč (bez běžné údržby). Tvorba  112.000 Kč, splátka 80.000 Kč
 • Dle rozhodnutí sam. 19, 26 a 27 budou realizovány nové střechy. V l.r. se to bude týkat domu Husova a Žizkova a dle finančních možností BDOV střecha domu Lidická. Bylo provedeno výběrové řízení ze tří dodavatelů a zakázka byla přidělala fy. Holeček, která pro nás prováděla opravu střechy v ul. Kpt. Nálepky. Cena jedné střechy je ve výši 680.000 Kč.
 • Dále budou prováděny běžné opravy. 

Celkové náklady na opravy : cca 5.900.000Kč (bez střechy domu Lidická)

7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014

Předkládám vyrovnaný plán hospodaření v těchto účetních skupinách :
  • Výnosy ze služeb      2.515.000 Kč 
  • Výnosy ostatní          5.900.000Kč
  • Celkem výnosy :       8.415.000Kč

Náklady na opravy ,materiál a energie  5.900.000 Kč

Mzdové náklady vč. odvodů zdrav. a soc.  pojištění  1.632.000Kč (1.672.000 - 2013)

Ostatní náklady, daně a poplatky,ostatní finanční náklady 881.000Kč 

Daň z příjmu : 2.000 Kč 

Celkem náklady  8.415.000KčRozpočet vyjadřuje výše uvedené opravy na rok 2014. 

8. Zpráva kontrolní komise

Viz. Příloha

9. Závěr a ukončení jednání

Diskuse :
Jednání bylo ukončeno ve 21.30hod 


 
Administrátor Vladimír Říha