16. července 2014

Zpráva kontrolní komise 19.5.2014

Zpráva kontrolní komise BD Odolena Voda za I. pololetí roku 2014

Kontrolní  komise se během uplynulého prvního pololetí  letošního roku účastnila 1 výběrového řízení a sešla se dne   13.3. a 15.4. 2014 , ke  kontrole na bytovém družstvu  za přítomnosti všech členů kontrolní komise. 

Při kontrole jsme se zaměřily na kontrolu výběrových řízení dodavatele, stav a vedení    pokladny a na kontrolu finančního hospodaření bytového družstva.   

Kontrolou bylo prověřeno :
 • Byla provedena kontrola vedení pokladní knihy včetně pokladních příjmů a výdajových dokladů k datu 31.12.2013. 
 • Stav pokladní knihy k tomuto datu činil 9.514,- Kč.
 • Pokladnou prochází převážně platby za drobné výdaje , cestovné, poštovné, kolky, příjmy plateb nájmů, převody členských práv a platby za nájmy nebytových prostor.
 • Při kontrole bylo zjištěno, že pokladní kniha je řádně vedena a nebyly zjištěny žádné rozdíly.  
 • Stav běžného účtu u ČSOB banky byl k datu 31.12.2013 ve výši 491.638, 63 Kč .
 • Stav běžného účtu u České spořitelny byl k datu  31.12.2013 ve výši 32.398,94 Kč.
 • Termínovaný vklad byl  6.000.000,- Kč,  který po vypršení lhůty k datu 7.4.2014 nebyl obnoven a prostředky byly převedeny na spořící účet u ČSOB banky  bez výpovědní lhůty s aktuálním úrokem 0,60%.
 • Pohledávky z vydaných faktur po splatnosti – nebyly.
 • Závazky s přijatých faktur  po splatnosti – nebyly. 
 • Faktury  za zateplení domů sam. 013 z roku 2011 a sam. 011 z roku 2012 jsou spláceny měsíčně podle smlouvy .
 • Faktury za splátky za zateplení domu sam. 09 z roku 2013 firmě Montako jsou rovněž spláceny dle smlouvy a poslední splátka proběhne v 8/ 2015.
 • KK dále provedla kontrolu dlužníků na nájemném , v současné době eviduje BD 5 dlužníků , kteří dluží více jak jedno nájemné , 
  • MJ         16.112 ,- Kč   za rok 2014
  • JJ                 8.241,-  Kč   za rok 2014
  • LJ           10.664,-   Kč   z vyúčtování     
  • KJ           13.853,-  Kč  pravidelně splácí dle spl. kalendáře
  • TL      9.831,-   Kč   za rok 2014 a 8.408,- Kč vyúčtování 2012
     Ostatní dlužníci buď zaplatili nebo byl dluh započten s přeplatkem do vyúčtování. 

 • Na upozornění KK a nahlášení pronájmu bytů v čísle p. 382  projednalo tuto skutečnost BD s vlastníkem bytu a byla po dohodě s pronajímatelem uhrazena částka poplatku za podnájem ve výši 3.049,-Kč/ byt 07 a 08/382 a BD odsouhlasilo další pronajímání.   
 • KK provedla kontrolu a posouzení výběrového řízení  nabídek na dodávku a realizaci zateplení bytového domu Pod Tvrzí číslo p. 388 – 389 . 
 • Výběrovou komisí dne 5.3.2014 byla vybrána fa MONTAKO Stavební s.r.o., jako nejvýhodnější nabídka ze 3 zúčastněných firem výběrového řízení, kterého se zúčastnily firmy SPS engineerig .s.r.o ,  Stavosystém Praha s.r.o  a Montako  stavební s.r.o. Tato firma byla vybrána na základě posouzení kvality, dobrých referencí a zkušeností. Vybraná firma vlastní i platné certifikáty k provádění této činnosti. KK nemá připomínky proti tomuto výběru a souhlasí s výběrem a úpravou ceny výše uvedené firmy.

Odolena Voda dne 10.5.2014              

 
Administrátor Vladimír Říha