8. února 2015

Zápis s jednání schůze delegátů dne 10.11.2014


Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda
dne 10.11.2014 – klub Aero, Odolena Voda


Pořad jednání :
 • Zahájení jednání
 • Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Informace předsedkyně představenstva
 • Zpráva mandátní komise
 • Směrnice o tvorbě nájemného a záloh na poskytované služby
 • Směrnice na rozúčtování poskytovaných služeb
 • Zpráva kontrolní komise
 • Závěr a ukončení jednání

1. Zahájení jednání:

    Jednání schůze delegátů zahájila v 18.00 hod předsedkyně představenstva  (dále jen ŘS). Přivítala přítomné delegáty a pozvané hosty. Seznámila přítomné s pořadem   jednání a nechala o něm hlasovat. Pořad jednání byl zachován beze změny, tak jak byl jednotlivým delegátům předán na pozvánkách.
Pro přijetí pořadu jednání hlasovali všichni přítomní delegáti bez výhrad. Na základě toho prohlásila ŘS pořad jednání za schválený a přikročila k dalšímu bodu jednání.

2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

ŘS vyzvala k provedení voleb komisí, zapisovatele a ověřovatelů  zápisu a předložila návrh navržený představenstvem BDOV v tomto složení :
 • Mandátní komise :
 • Návrhová komise :
Vzhledem  k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, na změnu nebo doplnění komisí, navrhla ŘS provést hlasování o složení komise en bloc.
Pro schválení komisí v uvedeném rozsahu hlasovali všichni přítomní delegáti. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  hlasování .
 • Ověřovatelé zápisu :
 • Zapisovatelka : 
Vzhledem k tomu, že jiné návrhy na doplnění nebo změnu nebyly, konstatovala ŘS, že ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni a požádala jednotlivé členy komisí, aby se ujali své práce.


3. Informace předsedkyně představenstva

Opravy a rekonstrukce :
 • Rekonstrukce střech domů Husova 217 – 218 a Žižkova 219- 220 platba v roce 2014
 • Rekonstrukce střechy domu Lidická 215 – 216 – platba v roce 2015
 • Zateplení domu Pod Tvrzí 388 – 389 – dokončení  17.11.2014 splátkový kalendář do 10/2017. Oproti původní výši došlo k navýšení o zateplení strojoven a úpravu prostoru před hlavními vchody.
 • V průběhu roku probíhali revize hasicích přístrojů a hydrantů, revize splatinových cest a běžné čtvrtletní kontroly výtahů
Spotřeba tepla na vytápění :

Spotřeba tepla kWh/m2  - energetická liga


dům
ročník 2012
ročník 2013
ročník 2014

kWh/m2
pořadí
kWh/m2
pořadí
kWh/m2
pořadí
386 - 7
47,2
16
44,5
14
39,7
4
388 - 9
54,5
40
55,2
59
60,3
61
390 - 1
48,9
23
45,9
22
48,9
24
381 - 3
58,9
62
58,4
75
56,9
54
celkem

249

293

271
přihlášených
Uvedené ročníky vždy zobrazují spotřebu předešlého roku.
Dálkové měření spotřeby tepla a vody zatím není povinné pro koncové uživatelé bytů. Od roku 2016 bude povinné pro odběratele, tj. BD bude moci sledovat spotřebu na patě domu dálkově, ale zpřístupnit to musí dodavatel tepla. Ites toto již připravuje.


Vznik Společenství vlastníků jednotek
V souladu s NOZ bude BD zakládat 18.11.2014 čtyři společenství :

 • Komenského 300 – 301 – BD bude předsedou SVJ
 • Kpt. Nálepky 271 – 3 – výbor SVJ
 • Ke Stadionu 292 – 3 – předseda SVJ
 • Lidická 215 – 6 - BD bude předsedou SVJ


Pro všechna SVJ jsme připravovali vlastní stanovy.

Vznikem SVJ se sníží členská základna BDOV.

4. Zpráva Mandátní komise


5. Směrnice o tvorbě nájemného a záloh na poskytované služby

Směrnici je nutné přizpůsobit NOZ - Směrnice č. 2/2010/JR Dodatek č. 1 ze dne 10.11.2014
Změna se týká pouze nákladů na provoz výtahu, z DZO budou hrazeny revize
Směrnice č. 2/2010/JR Dodatek č. 1 ze dne 10.11.2014
Směrnice č.. 18112013 – dodatek č. 1 – tvorba a čerpání DZO

6. Směrnice na rozúčtování poskytovaných služeb

Podle zákona  o službách 67/2013 Sb.  – některé náklady na osoby.
Směrnice č. 2/2010/JR ze dne 15.11.2010 je platná i pro rozúčtování služeb od 1.1.2014

7. Zpráva kontrolní komise


8. Závěr a ukončení jednání

Odolena Voda dne 10.11.2014
 
Administrátor Vladimír Říha