9. srpna 2015

Usnesení z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 11.5.2015

U S N E S E N Í
Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva  Odolena Voda dne 11.5.2015


V části A – Bere na vědomí :
  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva 
  2. Zprávu kontrolní komise

V části B – Schvaluje :  
  1. Způsob rozpočítání nákladů na vodu :  Celková cena od dodavatele se rozdělí podle náměrů bytových vodoměrů, tím dojde ke zvýšení ceny vody za m3 oproti fakturované ceně od dodavatele. V souladu se zákonem 67/2013 Sb. Důvodem je ztratné v rozvodech a nepřesnost poměrových bytových vodoměrů. 
  2. BDOV bude i nadále převádět byty do vlastnictví členů na základě jejich žádosti.
  3. VH po zdanění je ztráta ve výši 25.965 Kč. Ztrátu ve výši daňové povinnosti uhradit z nedělitelného fondu, do kterého jsme v minulosti převáděli zisky.
  4. Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015
  5. Navýšení poplatku za správu o 10 Kč / měsíc /byt od 1.1.2015
  6. Navýšení platby za pojištění domu od 1.7.2015 o poměrnou část nákladů

S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 11.5.2015:

Souhlasí ………………15…..…….….…………..   Nesouhlasí …………0...……...………..
Zdržel se hlasování …………....0.…………..


Usnesení bylo přijato.
 
Administrátor Vladimír Říha