9. srpna 2015

Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena dne 11.5.2015 – klub Aero, Odolena Voda

Pořad jednání :
 1. Zahájení jednání
 2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace předsedkyně představenstva
 4. Zpráva mandátní komise
 5. Schválení účetní závěrky 2014
 6. Plán činností 2015
 7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Závěr a ukončení jednání


1. Zahájení jednání:

    Jednání schůze delegátů zahájila v 18.00 hod předsedkyně představenstva (dále jen ŘS). Přivítala přítomné delegáty a pozvané hosty. Seznámila přítomné s pořadem   jednání a nechala o něm hlasovat. Pořad jednání byl zachován beze změny, tak jak byl jednotlivým delegátům předán 
na pozvánkách.

Pro přijetí pořadu jednání hlasovali všichni přítomní delegáti bez výhrad. Na základě toho prohlásila 
ŘS pořad jednání za schválený a přikročila k dalšímu bodu jednání.

2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

ŘS vyzvala k provedení voleb komisí, zapisovatele a ověřovatelů  zápisu a předložila návrh 
navržený představenstvem BDOV v tomto složení :

Mandátní komise :
Návrhová komise :

Vzhledem  k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, na změnu nebo doplnění komisí, navrhla ŘS 
provést hlasování o složení komise en bloc.

Pro schválení komisí v uvedeném rozsahu hlasovali všichni přítomní delegáti. Nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel  hlasování .

Ověřovatelé zápisu :
Zapisovatelka :  
Vzhledem k tomu, že jiné návrhy na doplnění nebo změnu nebyly, konstatovala ŘS, že ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni a požádala jednotlivé členy komisí, aby se ujali své práce.

3. Informace předsedkyně představenstva

Vznik Společenství vlastníků jednotek
V souladu s NOZ bude BD jsme založili čtyři společenství :
 • Komenského 300 – 301 – BD bude předsedou SVJ
 • Kpt. Nálepky 271 – 3 – výbor SVJ
 • Ke Stadionu 292 – 3 – předseda SVJ
 • Lidická 215 – 6 - BD bude předsedou SVJ


Pro všechna SVJ jsme připravovali vlastní stanovy.

 • BDOV bude i nadále převádět byty do vlastnictví členů na základě jejich žádosti. Je to právo člena nikoliv jeho povinnost.


Zúčastnili jsme se několika školení v souvislosti s NOZ a zákonem o službách.
Řešili jsme problémy s revizemi spalinových cest – od letošního roku nová firma.

Fond oprav 
Všichni předsedové dostali přehled čerpání fondu oprav.

Navrhuji ponechat současnou výši měsíčních příspěvků a řešit jejich úpravu až od 1.1.2016 v závislosti na plán oprav, který bude projednaný na schůzích nájemníků a vlastníků v jednotlivých domech.

Vyúčtování služeb :
S ohledem na vysoké přeplatky není nutné měnit předpis záloh pro všechny, ale pouze individuálně u těch nájemníků a vlastníků, kteří měli nedoplatek vyšší než 2.000 Kč.

Cena vody :
Jednotný postup u všech domů :
Celková cena od dodavatele se rozdělí podle náměrů bytových vodoměrů, tím dojde ke zvýšení ceny vody za m3 oproti fakturované ceně od dodavatele. Důvodem je ztratné v rozvodech a nepřesnost poměrových bytových vodoměrů. 

4. Zpráva Mandátní komise

5. Schválení účetní závěrky roku 2014

Položkový rozpočet byl splněn v jednotlivých okruzích.
Plánovaný výsledek hospodaření byl 0 Kč. Bylo počítáno s daňovou povinností ve výši 2.000 Kč. 
S hledem na výpočet daňové povinnosti ve vztahu k daňově uznatelným a neuznatelným nákladům došlo k vyšší daňové povinnosti.

Výsledek hospodaření před zdaněním je ve výši 3.675 Kč. 
DPPO 29.640 Kč 
VH po zdanění je ztráta ve výši 25.965 Kč. Ztrátu ve výši daňové povinnosti navrhuji uhradit z nedělitelného fondu, do kterého jsme v minulosti převáděli zisky.

6. Plán činnosti

Pomoc při plnění legislativních povinností spravovaných SVJ.
Revize spalinových cest, elektřiny společných prostorů.
Inženýrská činnost v souvislosti ze zateplením domů Ke Stadionu 292  - 293 a V Malém háji 311 – 313.
Podzimní příprava voleb.

7. Projednání a schválení rozpočtu

Předkládám rozpočet v okruhovém členění :

8. Zpráva kontrolní komise


9. Závěr a ukončení jednání


Odolena Voda dne 11.5.2015
 
Administrátor Vladimír Říha