30. prosince 2015

Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena dne 16.9.2015

Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena dne 16.9.2015 – klub Aero, Odolena Voda


Pořad jednání :
 1. Zahájení jednání
 2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace předsedkyně představenstva
 4. Zpráva mandátní komise
 5. Volba představenstva družstva a kontrolní komise
 6. Závěr a ukončení jednání

1. Zahájení jednání:

    Jednání schůze delegátů zahájila v 18.00 hod předsedkyně představenstva pí. Jana Říhová (dále jen ŘS). Přivítala přítomné delegáty a pozvané hosty. Seznámila přítomné s pořadem  jednání a nechala o něm hlasovat. Pořad jednání byl zachován beze změny, tak jak byl jednotlivým delegátům předán na pozvánkách.

Pro přijetí pořadu jednání hlasovali všichni přítomní delegáti bez výhrad. Na základě toho prohlásila ŘS pořad jednání za schválený a přikročila k dalšímu bodu jednání.

2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

ŘS vyzvala k provedení voleb komisí, zapisovatele a ověřovatelů  zápisu a předložila návrh navržený představenstvem BDOV v tomto složení :
 • Mandátní komise
 • Návrhová komise
 • Volební komise
Vzhledem  k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, na změnu nebo doplnění komisí, navrhla ŘS provést hlasování o složení komise en bloc.

Pro schválení komisí v uvedeném rozsahu hlasovali všichni přítomní delegáti. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  hlasování.

Vzhledem k tomu, že jiné návrhy na doplnění nebo změnu nebyly, konstatovala ŘS, že ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni a požádala jednotlivé členy komisí, aby se ujali své práce. 

3. Informace předsedkyně představenstva

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souladu s NOZ budou v 10/2015 založeny dvě SVJ :
Pro dům 229 a 231 a pro dům 217 - 218 

Pro všechna SVJ jsme připravovali vlastní stanovy. 

Fond oprav 

Všichni členové družstva byli informování na členských schůzích o stavu fondu oprav. Všechny domy v majetku družstva ponechali stávající výši příspěvků do fondu oprav a stanovili priority oprav a rekonstrukcí. 

Sam. 09 se rozhodla o snížení příspěvků od 1.1.2016 na částku 25 Kč / m2 / měsíc 

Plán oprav pro roky 2016 - 2018:
 • Sam. 11 a 13 – výměna stoupacího a vodorovného rozvodu vody a odpadu, rekonstrukce chodeb společných prostor v domech a vestibulů
 • Sam. 12 – rekonstrukce chodeb společných prostor a elektroinstalace
Opravy budou provedeny v závislosti na finančních možnostech domů.

V ostatních domech bude probíhat běžná údržba a finanční prostředky budou uspořeny tak, aby vznikla dostatečná finanční rezerva.

Informace z legislativy

Připravovaná novela NOZ, připravovaná novela vyhlášky 372/2006Sb.

Návrh členů statutárního orgánu

Samosprávy navrhly stávající členy představenstva a kontrolní komise i pro další volební období.

4. Zpráva Mandátní komise

5. Volba představenstva družstva a kontrolní komise 

6. Závěr a ukončení jednání

Členové kontrolní komise a představenstva družstva děkuji všem delegátů i členům družstva za důvěru.

Závěr 19.20 hod
Odolena Voda dne 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha