30. prosince 2015

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 16.9.2015  zvolena mandátní komise v tomto složení:

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů bylo delegováno 15 delegátů, je přítomno celkem …14.…… delegátů s 93,33% počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 

 
Administrátor Vladimír Říha