3. června 2019

Usnesení z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V části A – Bere na vědomí:
  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva
  2. Zprávu kontrolní komise

V části B – Schvaluje:
  1. VH po zdanění je ztráta ve výši 34.538,16 Kč, úhrada ze statutárního fondu družstva.
  2. Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok 2019
  3. Respektování rozhodnutí sam. 12 o výši příspěvku do fondu oprav, který bude projednaný na schůzi samosprávy dne 14.5.2019 s účinností od 07/2019
  4. Schválení plánu oprav v celkové výši cca 2.490 tis Kč

S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne
13.5.2019:


Souhlasí …………………11..…….….………….. Nesouhlasí ………….0..……...………..
Zdržel se hlasování …………0.....…………..

Usnesení bylo přijato.
 
Administrátor Vladimír Říha