3. června 2019

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne
29.5.2018 zvolena mandátní komise v tomto složení:
  • Ing. MD - předseda, RA - členka

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů
bylo delegováno 12 delegátů, je přítomno celkem …11... delegátů s ...11… počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů nebo jejich
náhradníků a proto je schůze delegátů způsobilá se právoplatně usnášet.
 
Administrátor Vladimír Říha